Përpuethshmëria kushtetuese e ligjit 9754 datë 14.06.2007 “Për përgjegjësinë penale të personave juridikë. Një shëmbull thellimi dhe integrimi i mendimit shkencor midis doktrinës dhe jurisprudencës”, [La legittimità costituzionale della legge 9754, del 14.06.2007, sulla responsabilità penale delle persone giuridiche. Un esempio di integrazione del pensiero scientifico tra dottrina e giurisprudenza] in Jeta juridike, 2014 (pp. 16), (co-autore Prof. Ismet Elezi), ISSN: 2219-4134, Albania;