Fyerja dhe shpifja: disa vlerësime të përgjithshme dhe disa thellime shkencore specifike lidhur me të drejtën për të informuar dhe të drejten për të kritikuar [Ingiuria e diffamazione: alcune considerazioni generali e alcuni approfondimenti scientifici in ordine al diritto di cronaca e di critica], in Rivista giuridica Avokatia, 2014 (pp. 18), Albania