Ide, mendime dhe reflektime lidhur me nevojat dhe masat që duhet dhe mund të merren në kuadrin e reformimit të sistemit të drejtësisë –veçanerisht asaj penale – në Shqipëri [Idee, pensieri e riflessioni circa le misure che potrebbero e dovrebbero prendersi nell’ambito della riforma del sistema giustizia, specie di quella penale, in Albania], in Illyrius – International Scientific Review, n. 4, 2014 (pp. 23), ISSN 2225-2984, Albania;